Inhibition of miRNA-155 Alleviates High Glucose-Induced Podocyte Inflammation by Targeting SIRT1 in Diabetic Mice

Added 473 days ago (28.04.2021)
Authors: Xiaolei Wang, Yanbin Gao, Wenming Yi, Yu Qiao, Hao Hu, Ying Wang, Yan Hu, Shuxin Wu, Hongfeng Sun, and Taojing Zhang
Read article