Popularizing recombinant baculovirus-derived OneBac system for laboratory production of all recombinant adeno-associated virus vector serotypes

Added 223 days ago (28.04.2021)
Authors: Yang Wu; Zengpeng Han; Mingzhu Duan; Liangyu Jiang; Tiantian Tian; Dingyu Jin; Qitian Wang; Fuqiang Xu
Read article