Efficacy of single-session transcranial direct current stimulation on addiction-related inhibitory control and craving: a randomized trial in males with Internet gaming disorder

Added 172 days ago (28.04.2021)
Authors: Lu-Lu Wu; Marc N Potenza; Nan Zhou; Hedy Kober; Xin-Hui Shi; Sarah W Yip; Jia-Hua Xu; Lei Zhu; Rui Wang; Guan-Qun Liu; Jin-Tao Zhang
Read article