Therapeutic benefits of pharmacologic and nonpharmacologic treatments for depressive symptoms after traumatic brain injury: a systematic review and network meta-analysis

Added 182 days ago (28.04.2021)
Authors: Yu-Shian Cheng; Ping-Tao Tseng; Yi-Cheng Wu; Yu-Kang Tu; Ching-Kuan Wu; Chih-Wei Hsu; Wei-Te Lei; Dian-Jeng Li; Tien-Yu Chen; Brendon Stubbs; Andre F Carvalho; Chih-Sung Liang; Ta-Chuan Yeh; Che-Sheng Chu; Yen-Wen Chen; Pao-Yen Lin; Ming-Kung Wu; Cheuk-Kwan Sun
Read article