Augmentation of fear extinction by theta-burst transcranial magnetic stimulation of the prefrontal cortex in humans

Added 172 days ago (28.04.2021)
Authors: Jiahui Deng; Wenmei Fang; Yimiao Gong; Yanping Bao; Hui Li; Sizhen Su; Jie Sun; Jie Shi; Lin Lu; Le Shi; Hongqiang Sun
Read article