Functionalized thieno[3,2‐b]pyrroles from acylthiophenes, acetylene gas and hydrazines in two steps

Added 473 days ago (28.04.2021)
Authors: Elena Yu. Schmidt, Nadezhda V. Semenova, Inna V. Tatarinova, Igor’ A. Ushakov, Alexander V. Vashchenko, Boris A. Trofimov
Read article