<em>In Vitro</em> Activity of the Novel Tetracyclines, Tigecycline, Eravacycline, and Omadacycline, Against <em>Moraxella catarrhalis</em>

Added 383 days ago (28.04.2021)
Authors: Xiang Sun; Bo Zhang; Guangjian Xu; Junwen Chen; Yongpeng Shang; Zhiwei Lin; Zhijian Yu; Jinxin Zheng; Bing Bai
Read article