Lignans and phenylpropanoids from the roots of Ficus hirta and their cytotoxic activities

Added 469 days ago (28.04.2021)
Authors: Xian-Sheng Ye; Wen-Jing Tian; Xiang-Zhong Liu; Mi Zhou; De-Quan Zeng; Ting Lin; Guang-Hui Wang; Xin-Sheng Yao; Hai-Feng Chen
Read article