MNS1 promotes hepatocarcinogenesis and metastasis via activating PI3K/AKT by translocatingβ‐catenin and predicts poor prognosis

Added 354 days ago (28.01.2021)
Authors: Yong Yi, Yu Min‐Cheng, Fu Pei‐Yao, Gao Liu, Pei‐Yun Zhou, Guan Ruo‐Yu, Cheng Zhou, Sun Bao‐Ye, Shuang‐Jian Qiu
Read article