Hypercholesterolemia Is an Associated Factor for Risk of Differentiated Thyroid Cancer in Chinese Population

Added 312 days ago (28.01.2021)
Authors: Junyu Zhao; Yutian Tian; Jinming Yao; He Gu; Rui Zhang; Huanjun Wang; Lin Liao; Jianjun Dong
Read article