Association of PER2 gene single nucleotide polymorphisms with genetic susceptibility to systemic lupus erythematosus

Added 233 days ago (27.01.2021)
Authors: Yi-Lin Dan; Chan-Na Zhao; Yan-Mei Mao; Qian Wu; Yi-Sheng He; Yu-Qian Hu; Kun Xiang; Xiao-Ke Yang; Napoleon Bellua Sam; Guo-Cui Wu; Hai-Feng Pan
Journal: Lupus
Read article