Up‐regulation of cofilin‐1 in cell senescence associates with morphological change and p27kip1‐mediated growth delay

Added 564 days ago (26.01.2021)
Authors: Cheng‐Han Tsai, Chun‐Yuan Chang, Bing‐Ze Lin, Yu‐Lou Wu, Meng‐Hsiu Wu, Liang‐Tin Lin, Wen‐Chien Huang, Jonathan D. Holz, Tzong‐Jen Sheu, Jhih‐Shian Lee, Richard N. Kitsis, Pei‐Han Tai, Yi‐Jang Lee
Journal: Aging Cell
Read article