Antiallergic drug desloratadine as a selective antagonist of 5HT2A receptor ameliorates pathology of Alzheimer's disease model mice by improving microglial dysfunction

Added 570 days ago (26.01.2021)
Authors: Jian Lu, Chuzhao Zhang, Jianlu Lv, Xialin Zhu, Xingwu Jiang, Weiqiang Lu, Yin Lu, Zongxiang Tang, Jiaying Wang, Xu Shen
Journal: Aging Cell
Read article