Seraprevir and sofosbuvir for treatment of chronic hepatitis C virus infection: a single‐arm, open‐label, phase 3 trial

Added 360 days ago (25.01.2021)
Authors: Fei Kong, Xiaoyu Wen, Xiaofeng Wen, Xiaozhong Wang, Guicheng Wu, Shide Lin, Li Wang, Huichun Xing, Xuebing Yan, Sujun Zheng, Qin Ning, Zheng Wang, Liaoyun Zhang, Jianmei Lin, Zhaowei Tong, Chengyu Huang, Minghua Su, Lixin Tong, Jidong Jia, Yongning Xin, Qingjing Zhu, Jing Wang, Li Chen, Xiaowen Li, Xuegang Wu, Duan Niu, Quan Liu, Wei Wei, Yuexin Zhang, Guangming Li, Junqi Niu
Read article