Outcome of Chinese Patients with Hepatitis B at 96 Weeks after Functional Cure With IFN versus Combination Regimens

Added 361 days ago (24.01.2021)
Authors: Calvin Q. Pan, Ming‐Hui Li, Wei Yi, Lu Zhang, Yao Lu, Hong‐Xiao Hao, Gang Wan, Wei‐Hua Cao, Xing‐Yue Wang, Chong‐Ping Ran, Ge Shen, Shu‐Ling Wu, Min Chang, Yuan‐Jiao Gao, Yao Xie
Read article