Exosome‐derived differentiation antagonizing non‐protein coding RNA with risk of hepatitis C virus‐related hepatocellular carcinoma recurrence

Added 361 days ago (24.01.2021)
Authors: Shu‐Chi Wang, Chia‐Yang Li, Wen‐Tsan Chang, Wei‐Chung Cheng, Chia‐Hung Yen, Wen‐Yu Tu, Zu‐Yau Lin, Ching‐Chih Lin, Ming‐Lun Yeh, Chung‐Feng Huang, Jee‐Fu Huang, Chia‐Yen Dai, Wan‐Long Chuang, Yao‐Li Chen, Ming‐Lung Yu
Read article