Novel mouse model for cholestasis‐induced liver fibrosis resolution by cholecystojejunostomy

Added 369 days ago (23.01.2021)
Authors: Kenji Yoshino, Kojiro Taura, Keiko Iwaisako, Yuki Masano, Yusuke Uemoto, Yusuke Kimura, Nguyen Hai Nam, Hiroto Nishino, Yoshinobu Ikeno, Yukihiro Okuda, Takahiro Nishio, Gen Yamamoto, Satoru Seo, Shinji Uemoto
Read article