Microneedle patch for the ultrasensitive quantification of protein biomarkers in interstitial fluid

Added 363 days ago (22.01.2021)
Authors: Zheyu Wang; Jingyi Luan; Anushree Seth; Lin Liu; Minli You; Prashant Gupta; Priya Rathi; Yixuan Wang; Sisi Cao; Qisheng Jiang; Xiao Zhang; Rohit Gupta; Qingjun Zhou; Jeremiah J. Morrissey; Erica L. Scheller; Jai S. Rudra; Srikanth Singamaneni
Read article