Mesalazine formulations differentially affect thiopurine metabolism through thiopurine S‐methyltransferase inhibition

Added 361 days ago (21.01.2021)
Authors: Hiromu Morikubo, Taku Kobayashi, Ryo Ozaki, Shinji Okabayashi, Satoshi Kuronuma, Osamu Takeuchi, Tenyo Shiba, Hiroki Kiyohara, Mao Matsubayashi, Shintaro Sagami, Masaru Nakano, Osamu Ikezaki, Tadakazu Hisamatsu, Yoichi Tanaka, Toshifumi Hibi
Read article