Mitochondrial Fission and Mitophagy Reciprocally Orchestrate Cardiac Fibroblasts Activation

Added 240 days ago (21.01.2021)
Authors: Qing-Yuan Gao; Hai-Feng Zhang; Jun Tao; Zhi-Teng Chen; Chi-Yu Liu; Wen-Hao Liu; Mao-Xiong Wu; Wen-Yao Yin; Guang-Hao Gao; Yong Xie; Ying Yang; Pin-Ming Liu; Jing-Feng Wang; Yang-Xin Chen
Read article