Bone marrow adipogenic lineage precursors promote osteoclastogenesis in bone remodeling and pathologic bone loss

Added 491 days ago (19.01.2021)
Authors: Wei Yu, Leilei Zhong, Lutian Yao, Yulong Wei, Tao Gui, Ziqing Li, Hyunsoo Kim, Nicholas Holdreith, Xi Jiang, Wei Tong, Nathaniel Dyment, X. Sherry Liu, Shuying Yang, Yongwon Choi, Jaimo Ahn, Ling Qin; Wei Yu, Leilei Zhong, Lutian Yao, Yulong Wei, Tao Gui, Ziqing Li, Hyunsoo Kim, Nicholas Holdreith, Xi Jiang, Wei Tong, Nathaniel Dyment, X. Sherry Liu, Shuying Yang, Yongwon Choi, Jaimo Ahn, Ling Qin
Read article