The Role of Neuroglial Crosstalk and Synaptic Plasticity-Mediated Central Sensitization in Acupuncture Analgesia

Added 490 days ago (19.01.2021)
Authors: Zhongxi Lyu, Yongming Guo, Yinan Gong, Wen Fan, Baomin Dou, Ningcen Li, Shenjun Wang, Yuan Xu, Yangyang Liu, Bo Chen, Yi Guo, Zhifang Xu, and Xiaowei Lin
Read article