Estrogen-induced circRNA, circPGR, functions as a ceRNA to promote estrogen receptor-positive breast cancer cell growth by regulating cell cycle-related genes

Added 315 days ago (18.01.2021)
Authors: Lei Wang, Jia Yi, Ling-yun Lu, Yue-ying Zhang, Lan Wang, Guo-sheng Hu, Yi-chen Liu, Jian-cheng Ding, Hai-feng Shen, Fang-qing Zhao, Hai-hua Huang, Wen Liu
Journal: Theranostics
Read article