Mitochondrial ROS promote mitochondrial dysfunction and inflammation in ischemic acute kidney injury by disrupting TFAM-mediated mtDNA maintenance

Added 248 days ago (18.01.2021)
Authors: Meng Zhao, Yizhuo Wang, Ling Li, Shuyun Liu, Chengshi Wang, Yujia Yuan, Guang Yang, Younan Chen, Jingqiu Cheng, Yanrong Lu, Jingping Liu
Journal: Theranostics
Read article