A blood circulation-prolonging peptide anchored biomimetic phage-platelet hybrid nanoparticle system for prolonged blood circulation and optimized anti-bacterial performance

Added 482 days ago (18.01.2021)
Authors: Peipei Jin, Liansheng Wang, Rui Sha, Liu Liu, Jieying Qian, Nestor Ishimwe, Wenbin Zhang, Jing Qian, Yunjiao Zhang, Longping Wen
Journal: Theranostics
Read article