Catalytic patch with redox Cr/CeO2 nanozyme of noninvasive intervention for brain trauma

Added 574 days ago (18.01.2021)
Authors: Shaofang Zhang, Ying Liu, Si Sun, Junying Wang, Qifeng Li, Ruijuan Yan, Yalong Gao, Haile Liu, Shuangjie Liu, Wenting Hao, Haitao Dai, Changlong Liu, Yuanming Sun, Wei Long, Xiaoyu Mu, Xiao-Dong Zhang
Journal: Theranostics
Read article