Development of Microsatellite Marker System to Determine the Genetic Diversity of Experimental Chicken, Duck, Goose, and Pigeon Populations

Added 322 days ago (18.01.2021)
Authors: Xiulin Zhang, Yang He, Wei Zhang, Yining Wang, Xinmeng Liu, Aique Cui, Yidi Gong, Jing Lu, Xin Liu, Xueyun Huo, Jianyi Lv, Meng Guo, Xiaoyan Du, Lingxia Han, Hongyan Chen, Jilan Chen, Changlong Li, and Zhenwen Chen
Read article