MiR‐103‐3p targets the m6A methyltransferase METTL14 to inhibit osteoblastic bone formation

Added 582 days ago (13.01.2021)
Authors: Zhongyang Sun, Han Wang, Yuxiang Wang, Guodong Yuan, Xin Yu, Hui Jiang, Qi Wu, Binkui Yang, Zebing Hu, Fei Shi, Xinsheng Cao, Shu Zhang, Ting Guo, Jianning Zhao
Journal: Aging Cell
Read article