The Role of Acupuncture Improving Cognitive Deficits due to Alzheimer’s Disease or Vascular Diseases through Regulating Neuroplasticity

Added 493 days ago (13.01.2021)
Authors: Shaozhen Ji, Jiayu Duan, Xiaobing Hou, Li Zhou, Weilan Qin, Huanmin Niu, Shuyun Luo, Yunling Zhang, Piu Chan, and Xianglan Jin
Read article