Phenotypes of CF rabbits generated by CRISPR/Cas9-mediated disruption of the CFTR gene

Added 259 days ago (11.01.2021)
Authors: Jie Xu, Alessandra Livraghi-Butrico, Xia Hou, Carthic Rajagopalan, Jifeng Zhang, Jun Song, Hong Jiang, Hong-Guang Wei, Hui Wang, Mohamad Bouhamdan, Jinxue Ruan, Dongshan Yang, Yining Qiu, Youming Xie, Ronald Barrett, Sharon McClellan, Hongmei Mou, Qingtian Wu, Xuequn Chen, Troy D. Rogers, Kristen J. Wilkinson, Rodney C. Gilmore, Charles R. Esther Jr., Khalequz Zaman, Xiubin Liang, Michael Sobolic, Linda Hazlett, Kezhong Zhang, Raymond A. Frizzell, Martina Gentzsch, Wanda K. O’Neal, Barbara R. Grubb, Y. Eugene Chen, Richard C. Boucher, Fei Sun; Jie Xu, Alessandra Livraghi-Butrico, Xia Hou, Carthic Rajagopalan, Jifeng Zhang, Jun Song, Hong Jiang, Hong-Guang Wei, Hui Wang, Mohamad Bouhamdan, Jinxue Ruan, Dongshan Yang, Yining Qiu, Youming Xie, Ronald Barrett, Sharon McClellan, Hongmei Mou, Qingtian Wu, Xuequn Chen, Troy D. Rogers, Kristen J. Wilkinson, Rodney C. Gilmore, Charles R. Esther Jr., Khalequz Zaman, Xiubin Liang, Michael Sobolic, Linda Hazlett, Kezhong Zhang, Raymond A. Frizzell, Martina Gentzsch, Wanda K. O’Neal, Barbara R. Grubb, Y. Eugene Chen, Richard C. Boucher, Fei Sun
Journal: JCI Insight
Read article