IJMS, Vol. 22, Pages 665: Hyaluronan-Loaded Liposomal Dexamethasone– Diclofenac Nanoparticles for Local Osteoarthritis Treatment

Added 325 days ago (11.01.2021)
Authors: Ming-Cheng Chang; Ping-Fang Chiang; Yu-Jen Kuo; Cheng-Liang Peng; Kuan-Yin Chen; Ying-Cheng Chiang
Journal: Molecules
Read article