Evaluation of resistance to powdery mildew and identification of resistance genes in wheat cultivars

Added 497 days ago (11.01.2021)
Authors: Xianxin Wu; Qiang Bian; Yue Gao; Xinyu Ni; Yanqiu Sun; Yuanhu Xuan; Yuanyin Cao; Tianya Li
Journal: PeerJ
Read article