Infiltration of plasma cells in colorectal adenocarcinoma associated with autoimmune encephalitis

Added 333 days ago (07.01.2021)
Authors: Yaqing Shu, Dan He, Xiaoyu Ma, Jianfang Li, Haotian Wu, Chen Chen, Zhengqi Lu, Frank Petersen, Wei Qiu, Xinhua Yu
Read article