Spontaneous splenorenal shunt may decrease the long‐term survival of liver cirrhosis by compromising liver volume

Added 388 days ago (04.01.2021)
Authors: Fangfang Yi, Xiaozhong Guo, Le Wang, Xiangbo Xu, Yang An, Yufu Tang, Wenwen Zhang, Frank Tacke, Ankur Arora, Xingshun Qi
Read article