Materials, Vol. 14, Pages 202: Effect ofγ′ Phase Elements on Oxidation Behavior of Nanocrystalline Coatings at 1050 °C

Added 592 days ago (04.01.2021)
Authors: Jinlong Wang; Lanlan Yang; Shasha Yang; Yixuan Jia; Minghui Chen; Yanxin Qiao; Pingyi Guo; Shenglong Zhu; Fuhui Wang
Journal: Molecules
Read article