Variation of Gut Microbiome in Free-Ranging Female Tibetan Macaques (<em>Macaca thibetana</em>wink across Different Reproductive States

Added 509 days ago (01.01.2021)
Authors: Binghua Sun; Xiaojuan Xu; Yingna Xia; Yumei Cheng; Shuxin Mao; Xingjia Xiang; Dongpo Xia; Xi Wang; Jinhua Li
Journal: Animals
Read article