Pathogens, Vol. 10, Pages 22: A Biocontrol Strain of Pseudomonas aeruginosa CQ-40 Promote Growth and Control Botrytis cinerea in Tomato

Added 511 days ago (31.12.2020)
Authors: Xingyuan Wang; Xinan Zhou; Zhibo Cai; Lan Guo; Xiuling Chen; Xu Chen; Jiayin Liu; Mingfang Feng; Youwen Qiu; Yao Zhang; Aoxue Wang
Journal: Molecules
Read article