Combinatory transplantation of mesenchymal stem cells with flavonoid small molecule in acellular nerve graft promotes sciatic nerve regeneration

Added 395 days ago (29.12.2020)
Authors: Wen-yuan Li; Hua Jia; Zhen-Dong Wang; Feng-guo Zhai; Guang-da Sun; Duo Ma; Gui-Bo Liu; Chun-Mei Li; Ying Wang
Read article