Animals, Vol. 11, Pages 39: Variation of Gut Microbiome in Free-Ranging Female Tibetan Macaques (Macaca thibetana) across Different Reproductive States

Added 504 days ago (28.12.2020)
Authors: Binghua Sun; Xiaojuan Xu; Yingna Xia; Yumei Cheng; Shuxin Mao; Xingjia Xiang; Dongpo Xia; Xi Wang; Jinhua Li
Journal: Molecules
Read article