Care at door-steps for persons with severe mental disorders: A pilot experience from Karnataka district mental health program

Added 598 days ago (25.12.2020)
Authors: Vinay Basavaraju; Manisha Murugesan; Channaveerachari Naveen Kumar; Guru S Gowda; Santhosh Kumar Tamaraiselvan; Jagadisha Thirthalli; Shashidhara Harihara Nagabhushana; Narayana Manjunatha; Suresh Bada Math; Rajani Parthasarathy; Vikram Arunachalam; Chetan Kumar KS; Adarsha AM; Chandrashekar H
Read article