Molecular Epidemiology and Risk Factors of Clostridium difficile ST81 Infection in a Teaching Hospital in Eastern China

Added 510 days ago (23.12.2020)
Authors: Ziyu Yang; Qian Huang; Juanxiu Qin; Xiaoye Zhang; Ying Jian; Huiying Lv; Qian Liu; Min Li
Read article