Regenerating Urethral Striated Muscle by CRISPRi/dCas9-KRAB-Mediated Myostatin Silencing for Obesity-Associated Stress Urinary Incontinence

Added 518 days ago (21.12.2020)
Authors: Huixing Yuan; Yajun Ruan; Yan Tan; Amanda B. Reed-Maldonado; Yinwei Chen; Dehua Zhao; Zhao Wang; Feng Zhou; Dongyi Peng; Lia Banie; Guifang Wang; Jihong Liu; Guiting Lin; Lei S. Qi; Tom F. Lue
Read article