CRISPR-Assisted DNA Detection: A Novel dCas9-Based DNA Detection Technique

Added 517 days ago (21.12.2020)
Authors: Xinhui Xu; Tao Luo; Jinliang Gao; Na Lin; Weiwei Li; Xinyi Xia; Jinke Wang
Read article