Genes, Vol. 11, Pages 1526: Transcriptional Regulation of CD40 Expression by 4 Ribosomal Proteins via a Functional SNP on a Disease-Associated CD40 Locus

Added 518 days ago (21.12.2020)
Authors: Meijuan Zou; Xiaoyu Zhang; Danli Jiang; Yihan Zhao; Ting Wu; Qiaoke Gong; Hang Su; Di Wu; Larry Moreland; Gang Li
Journal: Genes (Basel)
Read article