Arsenic trioxide-eluting electrospun nanofiber-covered self-expandable metallic stent reduces granulation tissue hyperplasia in rabbit trachea

Added 274 days ago (16.12.2020)
Authors: Yahua Li, Mengde Li, Xiaofeng Wang, Yuhui Wang, Chang Li, Yanan Zhao, Zhaonan Li, Jianjian Chen, Jing Li, Kewei Ren, Xuhua Duan, Jianzhuang Ren, Xinwei Han and Qian Li
Read article