Systematical Identification of the Protective Effect of Danhong Injection and BuChang NaoXinTong Capsules on Transcription Factors in Cerebral Ischemia Mice Brain

Added 528 days ago (15.12.2020)
Authors: Jing Xu, Tingting Wang, Feifei Guo, Enhui Ji, Yi Zhang, Hongwei Wu, Shihuan Tang, Junying Wei, and Hongjun Yang
Read article