Targeted versus universal tuberculosis chemoprophylaxis in 1968 patients with inflammatory bowel disease receiving anti‐TNF therapy in a tuberculosis endemic region

Added 285 days ago (13.12.2020)
Authors: Lingna Ye, Thomas P. Chapman, Zhenzhen Wen, Lang Lin, Yun Qiu, Zhanju Liu, Zhihua Ran, Jiaming Qian, Kaichun Wu, Xiang Gao, Pinjin Hu, Minhu Chen, Simon P. L. Travis, Qian Cao, The Chinese IBD Elite Union
Read article