Clinical characteristics and management of 1,572 patients with pyogenic liver abscess: A 12‐year retrospective study

Added 400 days ago (12.12.2020)
Authors: Dalong Yin, Changyong Ji, Shugeng Zhang, Jiabei Wang, Zhaoyang Lu, Xuan Song, Hongchi Jiang, Wan Yee Lau, Lianxin Liu
Read article