Identification and fine mapping of a candidate gene for oil yellow leaf 2 conferring yellow leaf phenotype in maize

Added 520 days ago (12.12.2020)
Authors: Guangsheng Yuan, Changxiao Tang, Yucui Li, Benfang Chen, Hui He, Hua Peng, Yanling Zhang, Caiming Gou, Chaoying Zou, Guangtang Pan, Zhiming Zhang, Thomas Lübberstedt
Read article