Harmine Combined with Rad54 Knockdown Inhibits the Viability of Echinococcus granulosus by Enhancing DNA Damage

Added 407 days ago (10.12.2020)
Authors: Yuehong Gong; Chunyan Tian; Shuai Lu; Yi Gao; Limei Wen; Bei Chen; Huijing Gao; Haibo Zhang; Jun Zhao; Jianhua Wang
Read article